SITEMAP  -   ALGEMENE VOORWAARDEN  -  DISCLAIMER  -  PRIVACY

S P A A N S  ¡ M E   G U S T A !

VERTALING

Voor een goede vertaling van taalkundige kwaliteit bent u bij ons aan het juiste adres, want VERTALEN is ons vak. Alle teksten worden middels een professionele dienstverlening voor u omgezet in de doel taal. Onze aanpak begint bij het eerste contact met de klant tot de uiteindelijke levering, met aandacht voor een zorgvuldig beheer van u documenten.

 

 

Als vertaalbureau streven wij ernaar om onze klanten goed te leren kennen. Dit komt voort uit onze overtuiging dat een perfecte vertaling alleen tot stand kan komen in samenwerking met de klant. Hoe beter wij u als klant kennen, hoe beter wij de stijl en terminologie van onze vertalingen kunnen afstemmen op de behoeften van uw organisatie. Ons uitgangspunt is daarom steeds dat we een goed beeld moeten hebben van uw organisatie, haar doelstellingen en haar doelgroep, om een vertaling te kunnen produceren die aansluit bij uw cultuur en die uw doelstellingen wellicht dichterbij brengt.

TALENCOMBINATIES

 

Bij Spaans ¡Me Gusta! kunt u terecht voor vertalingen vanuit en naar het Spaans. Ons specialisme ligt met name in vertalingen naar het Spaans.

 

U kunt bij ons dus terecht voor vertalingen in het Spaans vanuit de talen, Engels, Frans en Nederlands. Ook kunnen wij voor u de redactionele bewerking en perfectionering van uw bestaande documenten in het Spaans verzorgen. In beide gevallen bent u verzekerd van een aantrekkelijk geformuleerde tekst die geheel is aangepast aan de beoogde doelgroep.

 

SPECIALISME

 

Spaans ¡Me Gusta! beschikt over deskundigheid op vele uiteenlopende vakgebieden. Spaans ¡Me Gusta! is met name thuis op de volgende terreinen:

 

 

JURIDISCHE DOCUMENTEN

Bij juridisch vertaalwerk is nauwkeurigheid vereist. Het is cruciaal de brontekst zo te vertalen dat ze maar op één manier kan worden geïnterpreteerd, zodat de lezer precies weet waar hij aan toe is en de precieze juridische intentie gehandhaafd blijft.

 

Voorbeelden van juridische documenten: koopcontracten, leveringsvoorwaarden, statuten, processen-verbaal, arbeidsovereenkomsten, pensioen overeenkomsten, garantieverklaringen, dagvaardingen.

 

FINANCIËLE TEKSTEN

De financiële sector is uitermate divers en strekt zich uit over vele deelsectoren, van accountancy tot het bank- en verzekeringswezen. Accuratesse is van groot belang. Een professionele vertaling is onmisbaar.

 

Voorbeelden van documenten: financiële bedrijfsadviezen, persberichten, jaarverslagen, jaarrekeningen, financiële overzichten, bancaire offertes, overeenkomsten, wetgevingsteksten.

 

FISCALE DOCUMENTEN

De wereld van belastingen is zelfs in het Nederlands al ingewikkeld genoeg; voor het omzetten van een professioneel fiscaal document in een authentiek Spaans document is de hulp van een professionele vertaler onontbeerlijk.

 

Voorbeelden van documenten: voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Belastingdienst, wetteksten, douane documenten, documenten over fiscale regelgeving in de EU.

 

TECHNISCHE TEKSTEN

De wereld van de techniek is te veelzijdig om onder een noemer te vatten. De scheepsbouw, staal- en vliegtuigindustrie bijvoorbeeld zijn zeer verschillende sectoren. De eisen die deze gevarieerde wereld stelt aan vertalers zijn met enkele trefwoorden samen te vatten: accuratesse, inzicht en naslagcapaciteit.

 

De technisch vertaler is een echte specialist. Dat betekent niet dat hij alle kennis over technische processen en terminologie binnen een bepaalde sector beheerst, maar wel precies weet waar die is te vinden en vooral hoe die in heldere en eenduidige bewoordingen moet worden omgezet.

 

Voorbeelden van technische teksten: onderzoeksverslagen, procesbeschrijvingen, veiligheidsprocedures, productspecificaties, brochures, gebruiksinstructies, handboeken, persberichten, jaaroverzichten.

 

MARKETINGDOCUMENTEN

Dit is een brede categorie van teksten, die zich uitstrekt van bedrijfsbrochures tot persberichten. Al deze teksten hebben echter te maken met de communicatie tussen bedrijven en hun klanten, doelgroepen of de samenleving als geheel.

Het spreekt voor zich dat de professionaliteit van de vertaling in dergelijke gevallen van groot belang kan zijn.

 

Voorbeelden van documenten: brochures, websites, bedrijfspresentaties, advertentiemateriaal, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines, correspondentie met klanten, jaarverslagen, persberichten, trainingsmateriaal.

 

OVERHEIDSDOCUMENTEN  

Werkzaamheden voor de overheid omvatten een breed scala van teksten en uiteenlopende opdrachtgevers, van beleidsdocumenten tot websites en van gemeentelijke diensten tot ministeries. Overheidsinstellingen hechten veel belang aan zorgvuldig formuleren. In een politiek gevoelige context is het immers zaak iedere onbedoelde interpretatie uit te sluiten. Wij realiseren ons dat wij met onze vertalingen voor overheden vaak meerdere personen tevreden moeten stellen, elk met een eigen invalshoek.

 

Voorbeelden van teksten voor overheidsinstellingen: beleidsnotities, project voorstellen en -evaluaties, milieueffectrapportages, onderzoeksrapporten, persberichten.

 

EU-TEKSTEN

Door de eenwording van de Europese Unie wordt het voor de burgers steeds eenvoudiger om zich binnen de EU te verplaatsen, en voor bedrijven om andere markten te betreden. Deze nieuwe mogelijkheden brengen echter ook uitgebreide regelgeving met zich mee. Wij realiseren ons dat wij met onze vertalingen voor de EU vaak meerdere partijen tevreden moeten stellen, elk met een eigen invalshoek.

 

Voorbeelden van EU-documenten: financieringsaanvragen, ontwikkelingsprojecten, milieueffectrapportages, EU-subsidieaanvragen,wetteksten, handelingen van het Europees Parlement, officiële publicaties van de Europese Commissie, verslagen van parlementaire commissies, publiciteitsmateriaal van politieke partijen.

 

ICT-GERELATEERDE STUKKEN

De wereld van de informatie- en communicatietechnologie ontwikkelt zich snel en is ook erg internationaal van karakter. De vele Engelse termen in de Nederlandse taal op dit gebied worden normaal gesproken niet in het Spaans vertaald. Daarmee is de rol van de vertaler geenszins uitgespeeld. Juist door de overmaat aan technische terminologie is het zaak ICT-documenten zo economisch en helder mogelijk te formuleren, omdat ze anders nauwelijks leesbaar zijn. Een goed ICT-vertaler is daarom niet alleen bekend met de terminologie, maar heeft ook een efficiënte en glasheldere schrijfstijl.

 

Voorbeelden van documenten: productbrochures, gebruikersinstructies, systeemdocumentatie, project- voorstellen en beschrijvingen.

 

TEKSTEN OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAP

In onze tijd zijn universiteiten en wetenschappelijke instellingen meer dan ooit afhankelijk van internationale samenwerkingsverbanden, en taal speelt dan ook een grote rol in hun onderlinge contacten en de communicatie naar de samenleving. Wij beschikken over brede universitaire ervaring en deskundigheid en kunnen u bijvoorbeeld helpen uw artikelen van de taalkundige kwaliteit te voorzien die vereist is voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften.

 

Voorbeelden van documenten: studiegidsen, correspondentie, websites, wetenschappelijke artikelen, werkstukken, subsidieaanvragen, syllabi,  onderzoeksresultaten, voortgangsrapporten, leermethoden, collegemateriaal, vragenlijsten, proefschriften.

 

DOCUMENTEN VAN NON-PROFIT INSTELLINGEN

In deze sector is het vaak van belang publieksvriendelijke teksten samen te stellen die expliciet zijn gericht op de beoogde bezoekers van uw website of gebruikers van uw brochure(s). Tegelijkertijd is een professionele uitstraling van groot belang, om zeker te zijn dat uw stem wordt gehoord en dat uw instelling de rol krijgt die haar toekomt.

 

Voorbeelden van kenmerkende teksten voor de non-profit sector: websites, organisatiebrochures, instellingsplannen, reglementen, algemene voorwaarden, statuten, (financiële) jaarverslagen.

 

TEKSTEN OP HET GEBIED VAN KUNST EN CULTUUR

Kunst & cultuur is van oudsher een internationale sector. Veel culturele instellingen willen dan ook een internationaal publiek aanspreken en zich optimaal  presenteren. De professionaliteit waarmee dat gebeurt hangt mede af van de taalkundige kwaliteit van bijvoorbeeld het publiciteitsmateriaal dat de internationale communicatie ondersteunt. Voor veel teksten onder de noemer kunst & cultuur is een heldere, zakelijke en ondubbelzinnige stijl vereist.

 

Voorbeelden van teksten: projectaanvragen, documentatie bij tentoonstellingen, publiciteitsmateriaal, festivalbrochures, museumgidsen.

 

DOCUMENTEN OP HET GEBIED VAN NATUUR EN MILIEU

In Europa speelt natuur & milieu een grote rol in het politieke en maatschappelijke leven, daar het voortdurend wordt bedreigd. Veel van de documentatie die hierover gaat moet worden vertaald. Milieubescherming is immers bij uitstek een internationale kwestie waarbij tal van organisaties, op dit terrein, partners hebben in het buitenland, met als gevolg dat de Europese autoriteiten geen genoegen nemen met beleidsdocumenten die in het Nederlands zijn opgesteld.

 

Voorbeelden van teksten: milieueffectrapportages, voorlichtingsbrochures, beleidsnota’s, planningsdocumenten, wetgevingsteksten, correspondentie, conferentiemateriaal, onderzoeksrapporten, presentaties.

 

 

REDACTIE DIENSTEN

 

Spaans ¡Me Gusta! is niet alleen een vertaalbureau, maar biedt ook redactiediensten. U kunt al uw teksten aan ons voorleggen als u niet zeker bent over de taalkundige kwaliteit.

 

Goed leesbare en verzorgde teksten zijn niet alleen prettig voor de lezer, maar zeggen ook veel over u als onderneming. Een degelijke controle door een revisor is geen overbodige luxe. Niet alleen voor de eventuele onvolkomenheden in uw Spaanse tekstmateriaal maar wij kunnen u ook adviseren over aanpassingen in de formulering om een en ander nog beter af te stemmen op uw doelgroep.

 

 

KWALITEITSBEHEERSING

 

Uw teksten worden uitsluitend door een native speaker in de desbetreffende taal worden vertaald en/of geredigeerd.

 

Uiteraard kunt u vertrouwen op de kwaliteit van ons vertaalwerk, maar het is mogelijk dat men in uw organisatie de voorkeur geeft aan andere termen of een andere stijl dan die wij hebben toegepast. In een dergelijk geval is extra toelichting zeer welkom. Wij nemen de gewijzigde termen direct over in een speciaal voor u aangelegd dossier van voorkeurstermen, om u een volgende keer nog beter van dienst te kunnen zijn.

 

Een vertaling is eigenlijk pas af wanneer ze geheel aan de wensen van de klant voldoet.

 

GEHEIMHOUDING

 

Al uw materiaal wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om u van een passende offerte en een professionele vertaling te voorzien.

 

 

LEVERINGSTERMIJNEN EN TARIEVEN

 

Spaans ¡Me Gusta! hanteert een klantgericht tariefsysteem. Voor onze vertaaldiensten gaan we uit van een standaard levertermijn, waaraan een standaard tarief is gekoppeld. Als u de vertaling eerder nodig hebt, doen we het natuurlijk gewoon sneller, tegen een nog altijd schappelijk urgentietarief.

 

Bij het bepalen van de levertermijn en het tarief kijken wij naar de volgende elementen:

 

Het spreekt vanzelf dat bij grote volumes speciale tarieven gelden.

Graag maken wij op basis van uw vertaling een geheel vrijblijvende offerte met totaalprijs en levertijd.

 

Voor zowel vertalingen als redactiewerk brengen wij binnen 48 uur een offerte uit. Voorwaarde is wel dat u ons de tekst elektronisch toestuurt. U kunt daarvoor gebruik maken van het elektronisch offerte aanvraagformulier. Als u niet beschikt over een elektronisch bestand, dan kunt u het document naar ons per post verzenden. Na ontvangst van uw tekst zullen wij u zo snel mogelijk onze offerte toesturen.

 

We zijn u graag van dienst met een offerte op maat.