SITEMAP  -   ALGEMENE VOORWAARDEN  -  DISCLAIMER  -  PRIVACY

S P A A N S  ¡ M E   G U S T A !

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Spaans ¡Me Gusta! en de opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door deze voorwaarden uitgesloten.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de opdracht telefonisch, schriftelijk of per e-mail door de opdrachtgever is verstrekt en door Spaans ¡Me Gusta! is aanvaard.

 

2. In de opdrachtbevestiging wordt aangegeven het (geschatte) aantal woorden van de brontekst of de geschatte werktijd in uren, de taal waarin de brontekst is opgesteld, de taal waarin die tekst moet worden vertaald en het exacte of geschatte factuurbedrag exclusief BTW.

 

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst
1. Spaans ¡Me Gusta! zal zich houden aan de voorwaarden waaronder zij de opdracht is aangegaan en die in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, behoudens gevallen waarin daar in overleg met de opdrachtgever van wordt afgeweken.


2. Indien de opdrachtgever wijzigingen in bijvoorbeeld de brontekst of leverdatum wil aanbrengen nadat de opdracht is verstrekt, zal Spaans ¡Me Gusta! de gewijzigde tekst of voorwaarden slechts aanvaarden voor zover zij zichzelf in staat acht de opdracht onder de nieuwe voorwaarden uit te voeren. Indien zij dat nodig acht zal Spaans ¡Me Gusta! de leveringstermijn op basis van de wijziging aanpassen en een meerprijs in rekening brengen voor zover de wijziging de investering die zij moet verrichten om de opdracht uit te voeren, verzwaard.


3. Een wijziging in de brontekst die door de opdrachtgever is aangebracht nadat de opdracht is verstrekt kan in geen geval leiden tot bespoediging van de levering noch tot vermindering van het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 

Artikel 4 Intrekking van de overeenkomst
Indien de opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht intrekt zal Spaans ¡Me Gusta! alle kosten in rekening brengen die in verband met die opdracht reeds zijn gemaakt, met inbegrip van administratiekosten, de kosten van het deel van de vertaling dat reeds is verricht en gederfde inkomsten wegens tijd die voor de opdracht was gereserveerd. Spaans ¡Me Gusta! behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor het volledige bedrag in rekening te brengen dat voor de vertaal opdracht verschuldigd zou zijn geweest.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Spaans ¡Me Gusta! zal bij het uitvoeren van iedere opdracht de zorg van een zorgvuldig handelend opdrachtnemer in acht nemen. Eventuele expliciete opmerkingen en verzoeken van de opdrachtgever ten aanzien van de opdracht, bijvoorbeeld omtrent terminologie zullen hierbij worden meegenomen.


2. Spaans ¡Me Gusta! is gerechtigd opdrachten aan derden uit te besteden, met dien verstande dat zij zelf uitdrukkelijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van die opdrachten.


3. Ingeval de brontekst elektronisch wordt aangeleverd, wordt de vertaling in datzelfde bestand verricht. Daarbij zal de oorspronkelijke opmaak zo veel mogelijk gehandhaafd blijven. Ingeval van een gecompliceerde bestandsopmaak zullen eventuele meerkosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Ingeval de brontekst per fax of per reguliere post wordt verstuurd, wordt de vertaling geleverd in een bestand met een minimum aan opmaakcodes, behoudens indien de opdrachtgever specifiek verzoekt om handhaving van de oorspronkelijke lay-out en Spaans ¡Me Gusta! met dat verzoek instemt. In een dergelijk geval zullen de meerkosten voor het verzorgen van de opmaak aan de opdrachtgever worden doorberekend.


4. Spaans ¡Me Gusta! zal zich inspannen de bestelde vertaling uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum aan de opdrachtgever te leveren. Deze leveringsdatum is echter niet bindend, en overschrijding van de gestelde termijn ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen, tenzij die overschrijding geheel en al aan grove nalatigheid van Spaans ¡Me Gusta! kan worden toegeschreven.


5. Spaans ¡Me Gusta! garandeert dat de door haar geleverde eindversie van de vertaling aan al haar kwaliteitseisen voldoet. Zij beschouwt de vertaling echter pas als definitief wanneer die door de opdrachtgever, na eventuele aanpassingen zijnerzijds, akkoord is bevonden.

 

Artikel 6 Honorarium en betaling
1. De hoogte van het honorarium wordt door Spaans ¡Me Gusta! vastgesteld en aangegeven op het opdrachtbevestigingsformulier. Spaans ¡Me Gusta! baseert haar honorarium op hetzij een woordtarief hetzij een uurtarief, op de talencombinatie, op eventuele specifieke eigenschappen van het document en de betreffende tekst en op eventuele speciale verzoeken of vereisten van de opdrachtgever.

 

2. Facturen van Spaans ¡Me Gusta! dienen binnen vijftien dagen na de factuurdatum te worden voldaan, of binnen de op de opdrachtbevestiging vermelde betalingstermijn.

 

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt

een aanmaning verstuurd ter herinnering. Hierna bij niet betaling binnen nogmaals vijftien dagen wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Spaans ¡Me Gusta! het recht om de opdrachtgever, over het gehele factuurbedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag van de originele factuur.


4. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Spaans ¡Me Gusta! worden gemaakt in verband met de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 7 Reclames
1. De opdrachtgever wordt geacht de vertaling zo spoedig mogelijk nadat die door Spaans ¡Me Gusta! is geleverd te (laten) controleren teneinde vast te stellen of deze aan zijn wensen en eisen ten aanzien van kwaliteit en bruikbaarheid voldoet.

 

2. Indien de geleverde opdracht bij de opdrachtgever aanleiding geeft tot klachten, dient de opdrachtgever die binnen tien werkdagen na de leverdatum aan Spaans ¡Me Gusta! kenbaar te maken.

 

3. Het uiten van een klacht of aantonen van een tekortkoming ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen jegens Spaans ¡Me Gusta! terzake van de betreffende opdracht.


4. Spaans ¡Me Gusta! zal klachten slechts dan in behandeling nemen indien zij expliciet zijn verwoord en betrekking hebben op aantoonbare fouten of gebreken.

Indien zij de klacht gegrond acht zal Spaans ¡Me Gusta! de aangegeven fouten of gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Spaans ¡Me Gusta! kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke direct en aantoonbaar het gevolg is van een aan haar toerekenbare fout of tekortkoming. Die aansprakelijkheid is voorts per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot maximaal het bedrag van de desbetreffende factuur. Spaans ¡Me Gusta! kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uit een dergelijke fout of tekortkoming voortvloeiende andere vorm van schade, zoals onder meer bedrijfsschade, vertragingsschade, immateriële schade, gederfde winst of aantasting van de goede naam, tenzij Spaans ¡Me Gusta! grove nalatigheid kan worden verweten. Ook in dat laatste geval echter blijft de aansprakelijkheid van Spaans ¡Me Gusta! beperkt tot een door de rechter te bepalen bedrag waarmee recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat de aansprakelijkheid van Spaans ¡Me Gusta! voor eventuele door de opdrachtgever geleden schade beperkt dient te zijn.

 

2. Onduidelijkheid, dubbelzinnigheid en andere aantoonbare gebreken in de brontekst ontheffen Spaans ¡Me Gusta! van iedere aansprakelijkheid.

 

3. Spaans ¡Me Gusta! kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van hetgeen haar ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ter beschikking is gesteld.

 

4. De opdrachtgever vrijwaart Spaans ¡Me Gusta! tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, in verband met de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 9 Beëindiging en ontbinding
1. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd wanneer beide partijen al hun verplichtingen onder die overeenkomst geheel zijn nagekomen.
2. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van diens faillissement, surséance van betaling of liquidatie, is Spaans ¡Me Gusta!  zonder enige verplichting tot ingebrekestelling of schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.

 

3. Indien Spaans ¡Me Gusta! door omstandigheden die haar niet kunnen worden aangerekend (waaronder brand, ongeval, ziekte, oproer, oorlog, netwerkstoring en maatregelen van overheidswege) niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan voldoen, is Spaans ¡Me Gusta! zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd hetzij de leveringsvoorwaarden aan te passen aan de nieuw ontstane situatie hetzij de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht
Alle geschillen en rechtsvorderingen welke mochten ontstaan in verband met een door Spaans ¡Me Gusta! uitgevoerde opdracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Artikel 11 Wijziging Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Spaans ¡Me Gusta! is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen, doch verplicht zich ertoe dergelijke wijzigingen bij de eerste of eerstvolgende gelegenheid aan haar opdrachtgevers kenbaar te maken.

 

Spaans ¡Me Gusta!